Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. (J 6, 51).

Uczta, w czasie której pierwsi uczniowie Jezusa Chrystusa powtarzali Jego słowa i spożywali chleb i wino przemienione w Jego Ciało i Krew, początkowo nazywana była Łamaniem Chleba. Z biegiem czasu została połączona z lekturą Słowa Bożego i modlitwami, tworząc obrzędy Mszy Świętej. Eucharystia nie jest tylko przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy. Wierzymy, że Duch Święty rzeczywiście przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa, choć nie zmienia się ich zewnętrzna postać. Ciało i Krew są ofiarowywane Bogu Ojcu. W ten sposób podczas każdej Mszy Świętej uobecnienia się ofiara złożona przez Jezusa na krzyżu. Msza Święta jest więc uczestnictwem w śmierci Chrystusa, a także w Jego zmartwychwstaniu.

Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przygotowania do tego wyjątkowego dnia trwają zazwyczaj przez niemal cały rok szkolny i realizują się zarówno poprzez katechezę szkolną, jak i parafialną. Na drodze formacyjnej należy dzieciom uzmysłowić, że przygotowują się do dwóch sakramentów: pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

Dziecko, które przystępuje do Pierwszej Komunii powinno być przygotowane i świadome, że w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swojego serca.

 

Potrzebne dokumenty:

a/ metryka chrztu dziecka (do pobrania w parafii, w której dziecko zostało ochrzczone).

 

Kandydaci do Pierwszej Komunii Świętej

 Prawo Kanoniczne określa, które dzieci mogą przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej.

Kan. 913 § 1: Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa.

Kan. 913 § 2: Jednakże dzieciom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci wolno udzielić Najświętszej Eucharystii, gdy potrafią odróżnić Ciało Chrystusa od zwykłego chleba i mogą z szacunkiem przyjąć Komunię świętą.

Kan. 914: Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Do proboszcza należy również czuwać nad tym, by do Stołu Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu albo jego zdaniem nie są wystarczająco przygotowane.

Pytania i wątpliwości

  1. Czy ksiądz może nie dopuścić dziecka do Pierwszej Komunii Świętej?

Tak, może, o ile uzna, że dziecko nie ma odpowiedniego rozeznania lub nie zostało właściwie przygotowane do przyjęcia tego sakramentu.

  1. Czy dziecko, które nie przyjęło sakramentu Chrztu Świętego może przyjąć Pierwszą Komunię Świętą?

Nie, chrzest jest warunkiem koniecznym do tego, aby przystąpić do Komunii Świętej.

  1. Czy konieczna jest obecność rodziców chrzestnych na uroczystości Pierwszej Komunii Świętej?

Obecność rodziców chrzestnych jest wysoce wskazana i zalecana, ale nie jest warunkiem koniecznym podczas uroczystości.

Comments are closed