OGŁOSZENIE
I. Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, ul. 3 Maja 24,87-605 Tłuchowo
NIP: 466 01 17 236: e-mail: tluchowo@diecezjaplocka.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) ze względu na fakt, iż Zamawiający nie jest wymieniony wśród
podmiotów zobowiązanych na mocy art. 4 i 5 ustawy Pzp do stosowania ustawy przy udzielaniu
zamówienia i nie mają wobec Zamawiającego zastosowania przepisy o zamawiających subsydiowanych,
o których mowa w art. 6 ustawy Pzp.
III. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Prac konserwatorskich
i restauratorskich zabytkowych organów piszczałkowych mistrza
D. Biernackiego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie.
IV. Zakres prac oraz warunki ich wykonania określa programem prac konserwatorskich i restauratorskich
zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku
stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do
oszacowania wartości zamówienia ( Załącznik nr 6).
V. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i montażu tablicy informacyjnej:
tablicę należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja
2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania
finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającym ww. rozporządzenie, Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r zmieniające ww. rozporządzenie oraz Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów
z dnia 1 lipca 2021 w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych § 10.
VI. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia dokonał wizji lokalnej
w celu dokładnego zapoznania się z miejscem realizacji prac oraz oceny warunków związanych
z wykonaniem prac stanowiących przedmiot zamówienia i ujęcia w ofercie ewentualnych prac koniecznych
do prawidłowego wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.
Szczegółowe informacje dotyczące wizji lokalnej można uzyskać u proboszcza Parafii w Tłuchowie
ks. Adama Brzezińskiego tel. 798 571 925 lub e-mail; tluchowo@diecezjaplocka.pl
VII. Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres 60
miesięcy.
VIII. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.
IX. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 października 2024r.
X. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
a) w zakresie oświadczenia, tj.
wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi
i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej pracy
konserwatorsko-restauratorskiej organów piszczałkowych o wartości nie niższej niż 50 000,00 zł
brutto;
b) w zakresie osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, legitymującego się odpowiednimi
kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania
zamówienia tj.

– dysponują lub będą dysponować minimum 1 osoba posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie
zawodowe w branży organmistrzostwo i konserwacji organów,
XI. Do oferty Wykonawca załącza:
a) wykaz prac, o których mowa w Dziale X pkt. 1 lit. a) zapytanie ofertowe, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego
b) wykaz osób, o których mowa w Dziale X pkt. 1 lit. b) zapytania ofertowego, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego,
XII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny pod rygorem nieważności.
3. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
4. W przygotowanej ofercie należy wskazać cenę brutto za całość zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpowiedniego
pełnomocnictwa.
XIII.Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej, tj. skan oferty
podpisanej przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, na adres:
tluchowo@diecezjaplocka.pl W tytule wiadomości należy wpisać: Prace konserwatorskie
i restauratorskie zabytkowych organów piszczałkowych mistrza
D. Biernackiego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w
Tłuchowie
2. Ofertę należy złożyć do dnia 08.03.2024 r. do godz. 10:00.
3. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą
rozpatrywane.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert obciążają Wykonawców.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia 06.04.2024 r.
6. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert.
XIV. Kryterium oceny ofert.
1. Cena – 100%.
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę
brutto za wykonanie całości zamówienia. Pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę
punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Cmin
C = ———– x 100 x 100%
Cx
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych w ofercie w kryterium „cena”
C min – najniższa zaoferowana cena
Cx – cena oferty X
100 – wskaźnik stały
100% – procentowe znaczenie kryterium: cena
2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, której treść jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
6. Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku, gdy:
a) nie zostanie złożona żadna oferta,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
c) wszystkie złożone oferty będą podlegały odrzuceniu,
d) postępowanie obarczone zostanie wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
(uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryterium wyboru oferty określonego
w zapytaniu ofertowym).
XV. Warunki płatności.
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy wypłacone zostanie na podstawie spisanych protokołów i
faktur/rachunków wystawionych przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wystawienia
faktury/rachunku.
2. Informacje dodatkowe.
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to
przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania
formy pisemnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z prośbą o uzupełnienie złożonej
oferty lub udzielenie wyjaśnień.
3. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
ofertę w ramach niniejszego postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na stronie
prowadzonego postępowania.
4. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa uwzględniająca warunki i wymagania określone
w niniejszym zapytaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
5. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolejnej wśród złożonych ofert.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
7. Osoba do kontaktu: Proboszcz ks. Adam Brzeziński ; e-mail:tluchowo@diecezjapolcka.pl
8. Wykaz załączników do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,  zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy    Załącznik nr 1 do Umowy
2. Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy,  Załącznik nr 2 Umowa o prace konserwatorskie
3. Załącznik nr 3 – Wzór wykazu prac konserwatorsko – restauratorskich    Załącznik-nr-3-Wzór-wykazu-prac
4. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób  Załącznik-nr-4-Wzór-wykazu-osób
5. Załącznik nr 5 – Opinia WUOZ w Toruniu Delegatura we Włocławku +Program Prac konserwatorsko –
restauratorskich zabytkowych organów piszczałkowych mistrza D. Biernackiego w kościele parafialnym
pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie    Załącznik nr 5
6. Przedmiar robót    Załącznik nr 6 Przedmiar robót  

Tłuchowo, dnia 31.01.2024r.
Proboszcz  Ks.  Adam Brzeziński

Comments are closed