OGŁOSZENIE

I.    Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, ul. 3 Maja 24,87-605 Tłuchowo

NIP: 466 01 17 236:  e-mail: tluchowo@diecezjaplocka.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) ze względu na fakt, iż Zamawiający nie jest wymieniony wśród podmiotów zobowiązanych na mocy art. 4 i 5 ustawy Pzp do stosowania ustawy przy udzielaniu zamówienia i nie mają wobec Zamawiającego zastosowania przepisy o zamawiających subsydiowanych, o których mowa w art. 6 ustawy Pzp.

III. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, których efektem będzie rewitalizacja zabytkowej  plebani w Tłuchowie z końca XIX wieku” .

Zakres planowanych prac obejmuje:

-izolacja pionowa poprzez  odkopanie fundamentów, odwodnienie, drenaż i ocieplenie fundamentu,

-oczyszczenie,  uzupełnienie ubytków, gruntowanie , malowanie ścian zewnętrznych,

-demontaż blachy na dachu,  spróchniałego drewna, desek,

-uzupełnienie odeskowania dachu, łaty, kontr łaty, impregnacja,

-ułożenie blachy na dachu,

-zamontowanie rynien oraz rur spustowych, budowa odwodnienia deszczówki,

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład

IV.W ramach zamówienia  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i montażu tablicy informacyjnej: tablicę należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającym ww. rozporządzenie, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r zmieniające ww. rozporządzenie oraz Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych § 10.

V. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia dokonał wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z miejscem realizacji prac oraz oceny warunków związanych z wykonaniem prac stanowiących przedmiot zamówienia i ujęcia w ofercie ewentualnych prac koniecznych do prawidłowego wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa. Szczegółowe informacje dotyczące wizji lokalnej można uzyskać u proboszcza Parafii w Tłuchowie ks. Adama Brzezińskiego tel. 798 571 925 lub e-mail; tluchowo@diecezjaplocka.pl

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
 2. w zakresie oświadczenia, tj.

wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat należycie co najmniej 3 roboty budowlane budynków użyteczności publicznej w tym co najmniej jedną w obiekcie  sakralnym  o wartości  robót nie niższej niż 700 000,00 zł brutto;

 1. w zakresie osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, legitymującego się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia tj.

– dysponują osobą do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej posiadający doświadczenie w kierowaniu robót przy obiektach zabytkowych nieruchomych w okresie co najmniej 18 mc (  zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami art. 37c ) i pełnienie funkcji kierownika budowy .

 1. c) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót co

    najmniej     w    wysokości 700 000,00zł.

Do oferty Wykonawca załącza:

 1. wykaz prac, o których mowa w Dziale VI pkt. 1 a) postępowania zakupowego , zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do postepowania zakupowego
 2. wykaz osób, o których mowa w Dziale VI pkt. 1 lit. b) postępowania zakupowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do postępowania zakupowego,
 3. kosztorys ofertowy
 4. polisę ubezpieczeniową

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny pod rygorem nieważności.
 3. Ofertę należy sporządzić na formularzu zapytania zakupowego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 4. W przygotowanej ofercie należy wskazać cenę brutto za całość zamówienia.
 5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
 6. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa.

VIII.      Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej, tj. skan oferty podpisanej przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, na adres: tluchowo@diecezjaplocka.pl W tytule wiadomości należy wpisać: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, których efektem będzie rewitalizacja zabytkowej plebani w Tłuchowie z końca XIX wieku”
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 22.07.2024 r. do godz. 10:00.
 3. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert obciążają Wykonawców.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert, do dnia 20.08.2024 r.
 6. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert.

IX.           Kryterium oceny ofert.

 1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
 2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
 3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
 5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.
 6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
 • poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 • wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 • wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
 • wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie

X. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
 • Cena (C) – waga kryterium 60%;
 • Okres gwarancji – waga kryterium 20%.
 • Termin realizacji – waga kryterium 20%
 1. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
 • Cena (C) – waga kryterium 60%
 1. podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym,
 2. punktacja w kryterium „Cena” obliczana jest według następującego wzoru:

C = (Cn/Co) x 100 pkt x 60%

gdzie

C – punkty w kryterium Cena

Cn – najniższa oferowana cena  spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,

Co – cena oferty ocenianej,

 1. cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;
 • Okres gwarancji (G) – waga kryterium 20%
 1. podstawą przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji” będzie okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym;
 2. w kryterium „Okres gwarancji” Wykonawca uzyskać może maksymalnie 20 punktów;
 3. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w miesiącach – 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy;
 4. punktacja w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyznana w następujący sposób:

– zadeklarowany okres gwarancji 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót budowlanych – 0 pkt

– zadeklarowany okres gwarancji 48 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót budowlanych – 10 pkt

–  zadeklarowany okres gwarancji 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót budowlanych – 20 pkt;

 1. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oraz okresów pośrednich;
 2. w przypadku błędnego wypełnienia formularza ofertowym w zakresie okresu gwarancji, tj.:

– braku wskazania okresu gwarancji – okres gwarancji zostanie przyjęty jako minimalny (czyli 36 miesięcy),

– wskazania więcej niż jednego okresu gwarancji, okres gwarancji zostanie przyjęty jako minimalny ze wskazanych.

3) Termin realizacji zamówienia;

– termin realizacji zamówienia do 60 dni od dnia zawarcia umowy,  20 pkt.

– termin realizacji zamówienia  do 80 dni od dnia zawarcia umowy, 10 pkt.

 1. Łączna punktacja przyznana ofertom obliczana jest według następującego wzoru:

P = C + G + T

gdzie

P – suma punktów we wszystkich kryteriach,

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”,

G – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

T – termin realizacji zamówienia

 1. Wskazanie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu realizacji zamówienia w terminie dłuższym niż 80 dni od dnia zawarcia umowy, spowoduje odrzucenie oferty
 2. Wskazanie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu realizacji zamówienia w terminie krótszym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, spowoduje przyjęcie do oceny ofert 60-dniowego terminu realizacji zamówienia, a do umowy wartości wynikającej z treści złożonej oferty.
 3. Niewskazanie przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji zamówienia spowoduje przyjęcie do oceny najdłuższego terminu realizacji zamówienia, tj.: 80 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
 5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz łączna punktacja przyznana ofertom będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XI.      Warunki płatności.

1. Warunki płatności zostały opisane w załączniku nr 2  do Ogłoszenia tj.   Projekcie umowy

2.Informacje dodatkowe.

2.1. Zamawiający  po otarciu ofert dopuszcza możliwość  negocjacji z oferentami, którzy złożyli oferty w zakresie ceny oferty brutto. O wynikach negocjacji Zamawiający poinformuje drogą e-maila  oferentów, którzy  złożyli oferty i przystąpili do negocjacji.

2.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

2.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty lub udzielenie wyjaśnień.

2.4.Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę w ramach niniejszego postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na stronie prowadzonego postępowania.

2.5.Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa uwzględniająca warunki i wymagania określone w niniejszym zapytaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

2.6.W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolejnej wśród złożonych ofert.

2.7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.

2.8.Osoba do kontaktu: Proboszcz ks. Adam Brzeziński ; e-mail:tluchowo@diecezjapolcka.pl

2.9.Wykaz załączników do zapytania ofertowego:

1)Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy –  zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy , Klauzula informacyjna z art (1)

2)Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy+ załącznik nr 1 do Umowy  – Zalacznik _nr_2Załącznik nr 1 do Umowy tablica

3)Załącznik nr 3 – Wzór wykazu prac – Załącznik-nr-3-Wzór-wykazu-prac

4)Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób  – Załącznik-nr-4-Wzór-wykazu-osób

5)Załącznik nr 5 –Dokumentacja projektowo-techniczna – SPECYFIKACJA TECHNICZNA TĹ_UCHOWO (1) ; Projekt techniczny remontu plebanii – PDF,  ;  Projekt arcitektoniczno-budowlany remontu plebanii  ;    Opinia konserwator zabytków (1)

6)Przedmiar robót  – Załącznik nr 6 Przedmiar remont plebani p (1)

Tłuchowo, dnia 19.06.2024r.

Proboszcz

Ks. Adam Brzeziński 

 

Comments are closed